Privacybeleid

Sedert 25 mei 2018 is de nieuwe Europse regelgeving betreffende gegevensbescherming van kracht: GDPR General Data Protection Regulation).

Inleiding

Vandermarliere NV - Ieperseweg 42 – 8970 Poperinge wil op een veilige, transparante en vertrouwelijke wijze uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In het bijzonder willen wij de gegevens van onze klanten en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegang of onrechtmatige verwerkingen.

Wij vragen u deze Data Protecion Notice aandachtig te lezen, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Toepassingsgebied

Deze Data Protection heeft betrekking tot alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op al onze activiteiten.

Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Vandermarliere nv is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens

Naargelang uw relatie tot onze onderneming worden de volgende persoonsgegevens bewaard:

Klanten:

  • Naam klant (benaming vennootschap of familienaam) + contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Ondernemingsnr.
  • Contactgegevens: telefoon – emailadressen – emailadres facturatie – website

Leveranciers:

  • Naam leverancier (benaming vennootschap of famienaam) + contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Ondernemingsnr.
  • Contactgegevens: telefoon – emailadressen – website

Als klant/leverancier draagt u de verantwoordelijkheid voor alle gegevens die u aan ons verstrekt. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, vragen wij u ons dit per kerende te melden.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

In het kader van onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en leveranciers.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten resp. leveranciers, het klantenbeheer, de boekhouding en marketingactiviteiten.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie die wij met u hebben.

De gegevens van klanten/leveranciers worden bewaard zolang dit nodig is voor de vooropgestelde doeleinden, behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaard wordedn of in geval van een lopend geschil.

Rechten

U beschikt in overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische Privacywetgeving en de bepaingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming over de volgende rechten:

Kosteloos kennis nemen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

Het verbeteren van onjuiste persoonsgegevens en/of het vervolledigen ervan.

Uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking te beperken en in te trekken; mits dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

Het overdragen van deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens verzameld door Vandermarliere NV kunnen worden doorgegeven en verwerkt door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, evenals door de overheid. Deze dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bv het geval zijn bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie, het overdragen van onze activiteiten of bij faling. Ook is het mogelijk dat de persoonsgegevens worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dit geval worden er redelijke inspanningen gedaan om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. Uitgezonderd indien dit niet technisch of commercieel haalbaar is of indien er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing zijn.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval zonder uw voorafgaande toestemming verkocht of commercieel ter beschikking worden gesteld aan marketingbureaus of gelijkaardige dienst-verleners.

Beveiliging van persoonsgegevens

De nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen om volgens een afdoend veiligheidsniveau de persoonsgegevens te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, misbruik, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen enkel geval kan Vandermarliere NV aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Klachten

De klant/leverancier beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel - Tel 02/274.48.00 of per mail: commission@privacycommission.be.

Contact

Voor verdere informatie over ons Privacybeleid kan u contact opnemen per post gericht aan Vandermarliere NV – Ieperseweg – 8970 Poperinge of via email op: info@vandermarlierenv.be.