Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden:

  1. Bij gebrek aan protest binnen de 5 dagen na factuurdatum worden deze voorwaarden als onvoorwaardelijk aanvaard geacht.
  2. Al onze facturen zijn betaalbaar, zonder korting, te Poperinge uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
  3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag brengen onze facturen een intrest op van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
  4. Daarnaast wordt er tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat bij gebreke aan betaling op de vervaldag en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist het bedrag van onze facturen vermeerderd zal worden met 15% met een minimum van 50 euro en dit ten titel van schadevergoeding wegens de schade voortkomende uit laattijdige uitvoering der betalingsverplichting dit onverminderd bovenvermelde conventionele intresten en de gebeurlijke gerechtskosten.
  5. Alle klachten dienen te gebeuren schriftelijk en aangetekend geformuleerd binnen de 8 dagen na levering. Na deze termijn zijn onze leveringen geacht definitief te zijn aanvaard hetgeen elke mogelijkheid van klacht uitsluit.
  6. De leveringsdata zijn slechts opgegeven als aanduiding en zijn niet strikt toepasselijk. De koper of besteller mag in geen geval de niet naleving ervan inroepen om schadevergoeding te eisen of de nietigverklaring van de overeenkomst.
  7. Door niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle andere nog verschuldigde bedragen, zelfs niet vervallen, meteen van rechtswege opeisbaar.
  8. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Ieper bevoegd.